Loading...

en lt lv ru

Projekt ustawy implementującej dyrektywę Omnibus zawiera błąd? E-sklepom grożą duże kary

Izba Gospodarki Elektronicznej uczestniczy w pracach nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. dyrektywa Omnibus), która ma na celu zmianę czterech tytułowych dyrektyw chroniących interesy konsumenta.

W lipcu 2021 r. e-Izba otrzymała pismo od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawierające prośbę o przedstawienie uwag do projektu ustawy z dnia 24.06.2021 o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, który stanowił implementację dyrektywy Omnibus. E-Izba 30 lipca 2021 r. przesłała swoje pierwsze stanowisko do projektu.

- W ramach toczących się prac legislacyjnych nad projektem nie został rozwiązany jeszcze jeden istotny problem dotyczący rozszerzenia w projekcie (względem Dyrektywy) zakresu zastosowania obowiązku prezentowania tzw. wcześniejszej ceny. W związku z powyższym konieczne okazało się wystosowanie przez e-Izbę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu czerwcu 2022 r. stanowiska uzupełniającego do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw – tłumaczy e-Izba.

Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z dyrektywy Omnibus może rodzić poważne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców. Brak realizacji obowiązku informowania o wcześniejszej cenie będzie grozić nałożeniem przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej kary pieniężnej do wysokości 20 000 zł. Niewykonanie ww. obowiązku co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy będzie skutkować karą pieniężną do wysokości 40 000 zł.

Ponadto, w przypadku uznania, że stosowana przez przedsiębiorcę praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

- W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy implementującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 (tzw. Dyrektywa Omnibus), e-Izba przygotowała stanowisko uzupełniające do projektu, w którym chce zaakcentować istotny problem dotyczący rozszerzenia w projekcie (względem Dyrektywy Omnibus) zakresu zastosowania obowiązku prezentowania tzw. wcześniejszej ceny. Rekomendacją e-Izby jest zmiana brzmienia ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług w ten sposób, by informacja o wcześniejszej cenie nie pojawiała się "w każdym przypadku obniżenia ceny", lecz „w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny". Powyższa zmiana ma na celu przywrócenie spójności projektu z dyrektywą Omnibus. Zgodnie z dyrektywą nie chodzi bowiem o sytuacje, gdy cena jest obniżana, lecz jedynie o te przypadki, w których jest to ogłaszane konsumentom – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Rating

17 Views

Share To

You might also like
SOCIAL NETWORK
TRENDING POSTS
Go to TOP